Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

thedayaftertomorrow
8880 fd26
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viakissgirlmart kissgirlmart

March 27 2017

thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
9957 312f
Reposted fromDoopamina Doopamina vialaluna laluna
thedayaftertomorrow
A dla mnie wtedy zniknęło. Zniknęło wszystko. Posypało się, co było do posypania, i nawet nie było po co tego zbierać. Myślałam, że szansa przepadła. Że mogę podrzeć bilet, rozpakować walizkę. Wygiąć buzię w podkówkę i być najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie. I faktycznie, odhaczyłam każdy z tych punktów. Ostatni nawet z nawiązką.
Reposted frommadeliine madeliine viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
thedayaftertomorrow
0388 3d16
Reposted fromtutajjula tutajjula viamaciusia maciusia
thedayaftertomorrow
3256 fdaf
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio viaruk0la ruk0la
thedayaftertomorrow
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viakissgirlmart kissgirlmart
thedayaftertomorrow
3874 13f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaRozaa Rozaa

March 26 2017

thedayaftertomorrow
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakaat kaat
thedayaftertomorrow
6772 a286
DZIŚ.
Reposted fromyukii yukii viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
1869 06e1
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
2520 710b 550
Reposted fromdelain delain viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakatalama katalama
3821 0cd3
Reposted fromwestwood westwood viakatalama katalama
thedayaftertomorrow
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viakatalama katalama
thedayaftertomorrow
0200 ead6
7670 826b
Reposted fromtron tron viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl